Přípravy na Tříkrálovou sbírku

Něco o svátku, sbírce a přípravách.

6. leden odjakživa doprovázely lidové zvyky.

Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl.

Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách K+M+B. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku…

Ve svátek se na horní veřej dveří píše vysvěcenou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla. Žehnání prováděli členové rodin, děti mohly v ten den pobíhat po domě a vykuřovat jej kadidlem (kadidelnice zapůjčovaly místní kostely) a kropit místnosti svěcenou vodou, nejlépe v každém rohu nebo trochu jen nebezpečném zákoutí. Mnohdy u toho natropily nějaké ty darebnůstky. Byla to pro ně především zábava v nekonečném kruhu povinností ve prospěch domova a hospodářství.

Co je požehnání.

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit, ani zasloužit… V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.

Svátek Tří králů je prvotně spojený s křesťanským poselstvím.

O sbírce.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.

V roce 2018 probíhá sbírka ve dnech 1. 1. - 15. 1. 2018.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Novodobá historie Tříkrálové sbírky.

Vánoční koledy a další zvyky tohoto období byly mezi lidmi velmi populární. V těchto rituálech se lidé cítili bezpečněji a méně ohroženi ději, kterým nerozuměli. Koledy se týkaly především chudých dětí, kdy bohatší mohli přispět k lepšímu průběhu svátků a dalších dnů chudým a potřebným rodinám. Koledníci dostávali vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Postupně začaly děti používat jednoduché kostýmy a chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České republiky.

Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných pravidel. Další informace, například o počtu dobrovolníků a místech, kde se koledovalo, si můžete přečíst také ve výroční zprávě Charity ČR.

Přípravy v Bonu.

Za spolupráce dobrovolnice z programu Doma a přesto s námi a vedoucí koordinátorky vzniklo 8 nových sad kostýmů pro koledníčky a koledníky. Dokoupili jsme královské korunky a zkompletovali další potřeby pro sbírku. Proběhla informační kampaň o náboru nových koledníků a informovali jsme účastníky předešlých ročníků  o tom, že sbírku má na starosti nově dobrovolnické centrum.

Máme k dispozici posvěcené křídy a nálepky a  kdo má  o tradiční požehnání zájem, může kontaktovat kostelníka z Děkanského kostela pana Němce nebo Bonum (tel. 731549777, e-mail: dobrovolnici.charitapi@seznam.cz, facebook: /dobrovolnicipisek/). Rádi Vám vyjdeme vstříc ve společně domluveném čase.

Děti pomáhají a tvoří.

Milou zkušeností byla spolupráce s DDM Písek, především v ochotě pomoci dobré věci.  Dívky a slečny pod vedením paní Marie Petrové, vedoucí Oranžového oddělení, vytvořily pomocí  kombinace batiky a potisku látky na dvě sady kostýmů. Látky jsou nádhernou ukázkou jejich šikovnosti. DĚKUJEME MNOHOKRÁT!

Obrazovou dokumentaci naleznete v záložce fotogalerie.

Přeji Vám hezký zbytek svátečních dnů a těším se na další setkání v novém roce 2018.

Markéta Kracíková, DiS.

 

Zdroje:

www.pastorace.cz

www.charita.cz